Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi

II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Zajda.
 • E-mail: 2lopabianice_sekretariat@interia.pl
 • Telefon: 42 2152245

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. K. Pułaskiego 29
 • E-mail: 2lopabianice_sekretariat@interia.pl
 • Telefon: 422152245

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek szkoły przy ul. Pułaskiego 29.
 2. Powiatowa Hala Sportowa przy II LO przy ul. św. Jana 30/36
 3. Wejście do budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II LO jest na poziomie chodnika.
 4. W budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II LO znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.