Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi

II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek szkoły przy ul. Pułaskiego 29 – wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Powiatowa Hala Sportowa przy ul. Św. Jana 30/36 – wyznaczono2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Wejście do budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II LO znajduje się na poziomie chodnika – brak barier architektonicznych.
  4. W budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II LO znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.